Praktische informatie bij de behandelovereenkomst

PRAKTISCHE INFORMATIE BIJ DE BEHANDELOVEREENKOMST

Beste lezer,
Voorafgaand aan de behandeling wil ik u graag zo goed mogelijk informeren over de algemene afspraken rondom de behandeling.  De algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 zijn van toepassing op de behandelovereenkomst. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.ggznederland.nl. In aanvulling daarop gelden de volgende afspraken:

 1. Vergoeding
  Psychologische behandelingen van jeugdigen tot 18 jaar in de generalistische basis ggz (kortdurende behandeling) vallen onder de Jeugdwet. U heeft hiervoor een geldige verwijzing van uw (huis)arts of wijkteam/CJG nodig. De volgende gemeenten vergoeden de zorg volledig: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en
  Voor volwassenen wordt de hulp door een aantal zorgverzekeraars vergoedt wanneer u beschikt over een restitutiepolis. Op de site https://www.contractvrijepsycholoog.nl/ kunt u vinden welke zorgverzekeraars de hulp vergoeden.

 2. Zelfbetaling
  Wanneer voor zelfbetaling gekozen wordt, is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Het tarief voor zelfbetaling is EUR 120,99 per gesprek (45 minuten). Dit is het NZA-tarief voor 2022 (tarief vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit)

 3. Spoedgevallen
  Ik heb geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts. Buiten diensttijd van de huisarts, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

 4. Contact/bereikbaarheid
  Via email ben ik goed bereikbaar (info@maaikesnoep.nl). U kunt via email een terugbelverzoek achterlaten, waarna ik zo spoedig mogelijk contact met u opneem.

 5. Kwaliteit
  Behandelingen worden geboden volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl
  Ik ben geregistreerd in het BIG-register waarmee ik voldoe aan de vastgelegde kwaliteitseisen door de overheid. Ook ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast toets ik mijn handelen door deel uit te maken van intervisiegroepen met medeprofessionals.

 6. Intake en behandeling
  Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Daarin kijken we samen wat er aan de hand is, welke hulp u wenst en stellen we samen behandeldoelen op. U ontvangt een behandelovereenkomst waarin bovengenoemde beschreven wordt en waarin een indicatie (behandeladvies -en duur) wordt besproken. Indien blijkt dat er meer specialistische hulp nodig is, zoek ik met u naar een beter passend hulpverleningsaanbod.

 7. Afzeggen van afspraak
  De behandeling vindt plaats op afspraak. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, wordt u verzocht deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen via email. Indien u zich niet tijdig afmeldt (binnen 24 uur voor de afspraak), zal de zitting in rekening gebracht worden. De kosten hiervoor bedragen €60,- per gemiste afspraak.

 8. Geheimhouding
  Voor psychologische behandelingen geldt een geheimhoudingsplicht. Er zal geen informatie worden gedeeld en geen informatie worden opgevraagd zonder uw toestemming.

 9. Klachtenregeling
  Mocht u een klacht hebben, dan verwacht ik dat we hier samen uit kunnen komen. Als dit niet zo is, kunt u het klachtenreglement opvragen bij de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, lvvp.info.

 10. Toestemming minderjarigen
  De behandelovereenkomst voor cliënten die jonger zijn dan 16 jaar wordt getekend door de ouders of andere wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige. Voor de intake en behandeling is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders. Houd er rekening mee dat toestemming van beide ouders is vereist, tenzij maar één ouder gezag heeft over de minderjarige.

 11. Dossier
  In uw dossier worden gegevens over de diagnose, de behandeling, de resultaten, de vragenlijsten en gespreksverslagen bewaard. Als u dat wilt kan een door u zelf opgestelde verklaring aan uw dossier worden toegevoegd. Volgens de richtlijnen wordt uw dossier gedurende twinting jaren bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het dossier is geopend. Op uw verzoek krijgt u zo spoedig mogelijk inzage in en een afschrift van uw cliëntdossier. Indien het om informatie van een betrokkene van u gaat, gelden andere regels. In dat geval kunt u in sommige gevallen geen inzage in, of een afschrift van het dossier krijgen. Het gaat dan met name om de vraag of deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De behandelaar mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen. Na een daartoe strekkend verzoek van cliënt vernietigt de behandelaar de in het cliëntdossier bewaarde bescheiden en gegevens binnen drie maanden, tenzij het verzoek bescheiden of gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde bepalingen, dan kunt u contact met mij opnemen.

 Met vriendelijke groet,

Maaike Snoep
kinder– en jeugdpsycholoog NIP
GZ-psycholoog